สส.1 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นางวรนันท์ ลิขิตวรนิตย์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 สำนักสอบสวน 1 นางสาวใบตอง รัตนขจิตวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 สำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมร่วมกับนายวีระ สีสาม นายกองค์บริหารส่วนตำบลบางปลา นางสาวดวงมณี สิทธิสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายณัฎ์ฐ อิ่มเอิบ ปลัดอำเภอบางพลี นายวีระ สีสาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา และผู้แทนกรมทางหลวง เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาไม่ดำเนินการซ่อมแซมสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าบางกะสี และไม่ดำเนินการให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพานลอยและศาลารอรถประจำทางใต้สะพานลอย โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาตามที่มีกาาร้องเรียน พร้อมแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยปัจจุบันนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาได้มีแผนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานลอยดังกล่าว รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณศาลารอรถประจำทางแล้ว อีกทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในที่ประชุม ประสานงานและดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

และในเวลา 13.30 น. ได้ลงพื้นที่และประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีกรมทางหลวงไม่จัดทำสะพานลอยชั่วคราว ในพื้นที่โครงการทางหลวงหมายเลข 3 ตำบลบางปูใหม่ – ตำบลบางปู ณ สำนักโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 บ.บางปูใหม่ – บ.บางปู ร่วมกับ นายศุภโชค มีอำพล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงทึ่ 13 กรุงเทพ และนายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และปัญหาในการไม่ดำเนินการจัดทำสะพานลอยชั่วคราวบริเวณพื้นที่ที่ร้องเรียน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ซึ่งปัจจุบัน กรมทางหลวงได้มีแผนการสร้างสะพานลอยจำนวน 4 จุด ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยหากโครงการก่อสร้างขยายถนนดังกล่าวแล้วเสร็จ จะดำเนินการจัดทำทางม้าลายเพิ่มเติม พร้อมติดป้ายและสัญญาณต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้งานทางม้าลายได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ การประชุมและแสวงหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ซึ่งคณะทำงานจะสรุปรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อสังเกตต่าง ๆ ที่ได้จากการแสวงหาข้อเท็จจริงในครั้งนี้เสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสม เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อไป