ประกาศราคากลาง-จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติการเครือข่ายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จำนวน 35,000 เล่ม (31-10-2566)