สผผ. ให้การต้อนรับข้าราชการจากสำนักงาน Commission For the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) สหพันธ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้การต้อนรับข้าราชการจากสำนักงาน Commission For the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) สหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล จำนวน 30 ท่าน ในการเข้ารับฟังการบรรยายและตอบข้อซักถามในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. นโยบายของสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน
2. ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสในการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆ และการแสวงหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูล เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชน
3. มาตรการการคุ้มครองพยาน และผู้แจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องในคดีต่างๆ

ในการนี้ พันตำรวจโทกีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้เกียรติบรรยาย โดยมี นางนลินพรรณ ไวสืบข่าว ผู้อำนวยการสำนักวิเทศน์สัมพันธ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมสนับสนุนการบรรยาย

จากนั้น ได้เข้าศึกษาดูงานระบบการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ห้องปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนทางดิจิทัล และห้องโถงรับเรื่องร้องเรียน ชั้น 5 โดยมี นางอัจฉราพร พิบูลย์สมบัติ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทางดิจิทัล และนายอาจณรงค์ พุ่มงาม ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้ และยังได้เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมี นางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ได้บรรยายให้ความรู้ โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำเนียบผู้ตรวจการแผ่นดินและการจัดแสดงของที่ระลึกจากหน่วยงานและองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน