สตท. ประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

วันนี้ (8 กันยายน 2566) เวลา 09.30 น. นางนวพร จันทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ พร้อมด้วยนายศิรวิชญ์ ยุติธรรมรักษ์ เจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับนายชัชชัย ลิ้มภักดี นายอำเภอแหลมงอบ นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด นายสุชาติ จิตมุ่งมโนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด และนายทักษิณ เวชศาสตร์ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอาคารอัดน้ำบ้านหินดาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กรณีโครงการชลประทานตราดก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านหินดาดอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งผู้ร้องเรียนและคณะเกรงว่าจะไม่สามารถประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยื่นขอความเห็นชอบต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนสำหรับการก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านหินดาด
2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายแดนชายเลนโดยเด็ดขาดตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านหินดาด
3. ให้จังหวัดตราดแจ้งอำเภอแหลมงอบและองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดเร่งดำเนินการเพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำระหว่างราษฎรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและราษฎรที่ใช้น้ำจืดเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและได้ประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ต่อมา จากการติดตามผลการดำเนินการทราบว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด เพื่อก่อสร้างอาคารอัดน้ำบ้านหินดาด ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแล้ว แต่ยังมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ดังนั้น เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 มาตรา 32 ประกอบมาตรา 34 และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ จึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามในวันนี้ โดยจากการประชุมนายอำเภอแหลมงอบได้ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราดได้มีการจัดประชุมผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านหินดาดแล้ว โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด และผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราดเป็นที่ปรึกษา ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการแต่อย่างใด หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่บริเวณอาคารอัดน้ำบ้านหินดาดเพื่อทดสอบการทำงานของระบบบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประธานกลุ่ม ผู้ใช้น้ำอาคารอาบน้ำบางปิด ผลปรากฏว่าการบริหารจัดการน้ำเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลทะลักเข้ามาบริเวณที่ราษฎรใช้ประโยชน์จากน้ำจืดในการเพาะปลูก รวมถึงช่วยบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและราษฎรที่ใช้ประโยชน์จากน้ำจืดในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ