ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่รับฟังข้อมูลและมาตรการเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในการเข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาล ในโครงการเรื่องเชิงระบบ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 นางนวรัตน์ สถาพรนานนท์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 สำนักสอบสวน 3 และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักสอบสวน 3 ได้ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตดุสิตและสำนักงานเขตคลองเตย ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อมูลและมาตรการเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในการเข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาล ในโครงการเรื่องเชิงระบบ กรณีศึกษาปัญหาการเข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ศึกษากรณีกลุ่มเปราะบางในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในช่วงเช้า เวลา 9.30 น. ได้ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตเขตดุสิต และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ เขตดุสิต ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตดุสิต และลงพื้นที่รับฟังข้อมูลและสภาพปัญหาของประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขตดุสิต ณ ชุมชนซอยสีคาม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จากนั้นในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ได้ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตคลองเตย ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 มูลนิธิดวงประทีป และประธานชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตคลองเตย และลงพื้นที่รับฟังข้อมูลและสภาพปัญหาของประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขตคลองเตย ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
จากการประชุมได้รับทราบถึงความแตกต่างในการกำหนดคำนิยามของประชาชนกลุ่มเปราะบางของแต่ละหน่วยงาน สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ที่ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการของหน่วยงานในพื้นที่เขตดุสิตและเขตคลองเตย ตลอดจนความช่วยเหลือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาล อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับสิทธิหรือสวัสดิการบางประการที่มีขั้นตอนและกระบวนการซึ่งใช้เวลานาน ตลอดจนงบประมาณในการช่วยเหลือและเยียวยาในบางกรณีที่ยังมีจำกัดและยังไม่ทั่วถึง รวมถึงข้อมูลประชากรในบางชุมชนยังไม่เป็นปัจจุบัน และประชากรแฝงซึ่งอาศัยสิทธิของสถานพยาบาลในพื้นที่