สผผ. ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน ณ จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09:30 น. นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะทำงานศึกษาปัญหากรณีปัญหาการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน ลงพื้นที่ร่วมกับนางสาวพัฒน์พร โอบอ้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก และคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เพื่อศึกษาการดำเนินการ และปัญหาการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน ณ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จากนั้น ในช่วงเวลา 13:30 น. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายธนวัฒน์ ภู่นารถ ผู้อำนวยการสำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อศึกษาการดำเนินการและปัญหาการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งได้สอบถามและรับฟังปัญหาการใช้น้ำประปาจากประชาชนในพื้นที่ โดยสำนักสอบสวน 1 จะได้นำข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐต่อไป