ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องเรียน ณ จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยหม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 นายวิรัตน์ สาคเรศ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 และคณะ ประชุมร่วมกับนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้แทนหน่วยราชการในจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน (ตึกหลัง) เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรับฟังปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนอำพรางของคนต่างด้าว กรณีการถือครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีประธานอุตสาหกรรมจังหวัดตากให้ข้อเท็จจริงในรายละเอียด และรับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาตัวแทนอำพรางของคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดตาก

จากนั้น ในเวลา 13.00 – 16.00 น. ประชุมรับฟังดำเนินการแก้ไขปัญหา
1) กรณีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในลำน้ำเมย
2) กรณีบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาบุกรุกอาณาเขตประเทศไทย โดยปลูกสร้างโรงเรือนถาวร ประกอบกสิกรรมและปศุสัตว์ บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทย – พม่า แห่งที่ 1 ด้านข้างและด้านหลังตลาดริมเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3) กรณีการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่อำเภอพบพระ (พพพ.) และโครงการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์อำเภอพบพระ (จคพ.)
4) กรณีร้องเรียนว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะและอำเภอแม่สอดไม่ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ชื่อร้าน The Loft 90’s Maesod เปิดเพลงและแสดงดนตรีส่งเสียงดัง ทำให้เดือดร้อนรำคาญและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน
ซึ่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอแนะแนวทางดำเนินการที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วและในเวลา 15.00 น. นายวิรัตน์ สาคเรศ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 และคณะ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก ลงพื้นที่ ณ บริเวณบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เพื่อรับฟังรายงานการขนย้ายกากแคดเมียม ได้ข้อสรุปว่า จะดำเนินการขนย้ายกากแคดเมียมดังกล่าวไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป โดยมีแผนที่จะขนย้ายประมาณวันละ 300-400 ตัน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเร็ววัน

ต่อมาในเวลา 17.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ได้ร่วมกันลงพื้นที่แสงงหาข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกโฉนดทับที่ดินป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม โดยร่วมลงพื้นที่กับ สำนักจัดการทรัพบากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) และอำเภอเมืองตาก ผลการลงพื้นที่ได้ข้อสรุปว่า ป่าชุมชนดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีการออกโฉนดที่ดินทับป่าชุมชนจริงตามที่กล่าวอ้าง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป