สผผ. ออกหน่วยจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2566) ณ ห้องแกรนด์เอ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบหมายให้สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ออกหน่วยจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบูรณาการสานเครือข่ายศาลรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมถึงบูรณาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งผนึกกำลังสร้างเป็นเครือข่ายหน่วยงาน ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม