การประชุมศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการว่าด้วยภาระรับผิดชอบของภาครัฐของสภาผู้แทนระดับภูมิภาค (DPD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2566) เวลา 09.00 น. ฯพณฯ นายบัมบัง สุทริสโน (Hon. Mr. Bambang Sutrisno) และ ฯพณฯ นายสุลต่าน นัจจามุดิน (Hon. Mr. Sultan B. Najamudin) และคณะกรรมาธิการว่าด้วยภาระรับผิดชอบของภาครัฐของสภาผู้แทนระดับภูมิภาค สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Public Accountability Committee of the House of Regional Representatives of the Republic of Indonesia: BAP DPD RI) รวม 21 คน พร้อมด้วยนายซุกโม ยูโวโน่ (Mr. Sukmo Yuwono) อัครราชทูต และรองหัวหน้าสำนักงานสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และคณะ ได้เดินทางเยือนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อประชุมศึกษาดูงาน โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมให้การต้อนรับ และพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและผลการดำเนินงานที่สำคัญ โดยนายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9

โอกาสนี้ กรรมาธิการแสดงความสนใจในการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย และเลขาธิการได้ตอบข้อซักถามของกรรมาธิการในประเด็นเกี่ยวกับกลไก/วิธีการของผู้ตรวจการแผ่นดินไทยในการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ ข้อพิพาทปัญหาเรื่องที่ดิน และการดำเนินการภายหลังที่ได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องร้องเรียน ด้วย

อนึ่ง สภาผู้แทนระดับภูมิภาค (Regional Representatives Council: DPD) เป็นหนึ่งในสี่องค์กรสภาในระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 128 คน มาจากการเลือกตั้งจากจังหวัดต่าง ๆ จังหวัดละ 4 คน มีบทบาทในหลายมิติ เช่น การเป็นส่วนหนึ่งของสภาที่ปรึกษาประชาชน (People’s Consultative Assembly: MPR) ในการเสนอและให้ความเห็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจสู่ภูมิภาค การยุบ/รวมจังหวัด การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การเก็บภาษี การจัดระบบการศึกษา และศาสนาเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาให้แก่สภาผู้แทนราษฎร (House of People’s Representatives: DPR) ในเรื่องดังกล่าวด้วย