สส.2 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายอัครพงษ์ เวชยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 3 สำนักสอบสวน 2 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีเทศบาลนครสมุทรสาคร​ไม่ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ครอบครองอาคารรังสิยา คอนโดมิเนียม ซึ่งไม่ดำเนินการแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ร่วมกับนายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ต่อมาในเวลา 13.30 -​ 15.30 น. ประชุมหารือเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยที่ประชุมมีมติให้เทศบาลนครสมุทรสาครดำเนินการประสานไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารชุด จำนวน 175 ราย เพื่อประกอบการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองให้ถูกต้องและครบถ้วนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และรายงานความคืบหน้าให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ต่อมา เวลา 15.30 -​ 16.30 น. นาย​อัครพงษ์ ​เวชยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 3 สำนักสอบสวน 2 และคณะ ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการอายัดตัวผู้ร้องเรียน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอายัดตัวผู้ร้องเรียนไว้แทนสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุตให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุมแล้ว