ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจแผ่นดิน นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เขตดุสิตจัดกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานคร มุ่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตดุสิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การออกหน่วยครั้งนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วยออกหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) สร้างการรู้จัก ความเข้าใจ พร้อมให้บริการปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย/รับเรื่องร้องเรียน ณ ตลาดเทวราช และเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนเขตดุสิตทั้ง 43 ชุมชน รวมทั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู่ ปัญหาความเดือดร้อน ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้แก้ไข ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร โดยชุมชนได้สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบด้านฝุ่นและเสียงดังจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า ปัญหาการจราจรในเขตชุมชน และโครงสร้างระบบสาธารณสุข เช่น การส่งตัวผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐ และการลงข้อมูลประวัติผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ cancer anywhere โดยทางกรุงเทพมหานครเร่งรับดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

และในวันนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษโดยได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “ชุมชนกับภาวะโลกร้อน : โลกรอด เรารอด” เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสุขภาวะชุมชน เน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของชุมชนในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ คณะผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ยังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบของอุปโภคบริโภคและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง จำนวน 5 รายในชุมชนบางกระบือ 14 อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและออกร้านของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพระยาประสิทธิ์ (สบู่โสมทองคำ) และวิสาหกิจชุมชนบ้านพักองค์ทอผ้า

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินและกรุงเทพมหานคร ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขความเดือดร้อนคนกรุง – ชุมชนเมือง โดยกิจกรรมเขตดุสิตครั้งนี้เป็นเขตที่ 14 ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่สำนักงานก่อตั้งปี 2543 – เดือนมกราคม 2567 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องเรียนในเขตดุสิตจำนวนทั้งสิ้น 19,571 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 18,717 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.63 โดย​ประเด็นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ​ 2. การร้องเรียนการบริหารงานของรัฐอื่น ๆ​ 3. การเมือง/การปกครองท้องถิ่น​