กิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดกำแพงเพชร

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ(เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meetings การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน”  และรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการดำเนินกิจกรรม ในการนี้นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวกิตติยา โสภณโภไคย ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และเจ้าหน้าที่สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักสอบสวน 3 สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมกิจกรรม