สผผ. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยร่วมประชุมหารือกับผู้ร้องเรียน และนายศิริชัย ตันติรัตนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน และผู้แทน บริษัท ซีวายวาย โกลบอล จำกัด กรณีผู้ร้องเรียนส่งคำร้องเรียนเพิ่มเติมว่าหน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการกำกับดูแลการประกอบกิจการของบริษัทฯ อันเกิดจากรถบรรทุกขนส่งวัตถุดิบผลิตแป้งมันสำปะหลัง ก่อให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านฝุ่นละอองขณะขนส่ง และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ได้หมั่นตรวจสอบ ดูแลแก้ไขอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน

จากนั้น ในเวลา 14.45 น. ได้ลงพื้นที่ตรวจข้อเท็จจริงบริเวณถนนบ้านของผู้ร้องเรียนอันเป็นแหล่งกำเนิดเหตุรำคาญ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่และประชุมหารือ ได้รับฟังสภาพปัญหาเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน และแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ และการควบคุมเหตุรำคาญขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำถนนคอนกรีตเพิ่มเติมบริเวณถนนทางแยกที่ผ่านหน้าบ้านของผู้ร้องเรียนเพื่อลดฝุ่นละอองจากการขนส่งของบริษัทฯ