ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหา กรณี กระทรวงมหาดไทยไม่ดำเนินการบรรจุลูกจ้างหน่วยงานสาธารณสุข สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นข้าราชการเหมือนกับกระทรวงสาธารณสุขที่บรรจุบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นข้าราชการ

     ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่บุคลากรทาง การแพทย์ ตลอดจนลูกจ้างหน่วยงานสาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างตามโครงการ/พนักงานจ้างตามภารกิจ) ถือเป็นบุคลากรด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่และเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อป้องกันและควมคุมโรค ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครั

​     ผู้ร้องเรียนและคณะได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเครือข่ายลูกจ้างหน่วยงานสาธารณสุข ในจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย แพทยแผนไทยประยุกต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล การบัญชีและการเงิน ซึ่งได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.ถ่ายโอน) และสถานีอนามัย (อนามัยถ่ายโอน) ซึ่งทุกคนได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถแม้จะไม่ได้มีตำแหน่งเป็นข้าราชการ แต่ด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพและความมุ่งมั่นที่อยากให้ประชาชนปลอดภัยห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ในการป้องกันและควบคุมโรค ทำการคัดกรองผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา การติดตามกลุ่มเสี่ยง (ผีน้อย) การตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกชุมชน การดูแลผู้ถูกกักกัน ผู้ถูกแยกไว้สังเกตอาการ คัดกรองงานกิจกรรมรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน และงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานศพ งานแต่ง งานบวชทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ รวมไปถึงการจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยที่บ้านเพื่อลดการแออัด รวมถึงการจัดสถานที่เมื่อมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากให้เป็นไปตามรูปแบบของการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ อีกทั้งยังต้องรวบรวมข้อมูลส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ และประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานร่วมกับจิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนอื่น ๆ

     ​ต่อมา กระทรวงสาธารณสุขได้มีการบรรจุบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นข้าราชการ โดยไม่ได้รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ร้องเรียนและคณะจึงร้องเรียนขอความเป็นธรรมมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรจุผู้ร้องเรียนและคณะเป็นข้าราชการเหมือนกับบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

     กรณีร้องเรียนดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขัน รวมทั้งเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการ ได้แก่

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.. 2565

2. ร่างประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.. ๒๕๖๕

3. ร่างประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ.. 2565

     ​ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยได้แจ้งคณะกรรมการ ให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล และได้กำหนดแผนการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้มีการบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

​     ต่อมา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียนและคณะ   เพื่อสอบถามว่าได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วหรือไม่ และผู้ร้องเรียนแจ้งว่า ได้รับการบรรจุแล้ว เมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2566 และขอขอบคุณสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ช่วยดำเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จนกระทั่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ