องค์การบริหารส่วนตำบล และสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดตรัง ไม่ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ขับรถบรรทุกทรายที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน

ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างว่า องค์การบริหารส่วนตำบล และสถานีตำรวจภูธร ในพื้นที่ ไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับผู้ขับรถบรรทุกทรายผ่านเส้นทางระหว่างบ่อทรายในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านจิจิก และบ่อทรายในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งขมิ้น ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านสันตัง-จิจิก จนถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4158 สายคลองเต็ง-เขาวิเศษ ช่วงบ้านจิจิกถึงสี่แยกนานอน ซึ่งมีการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้ใช้ผ้าใบปิดคลุมทรายที่บรรทุก ทำให้เกิดปัญหาถนนและท่อระบายน้ำพังเสียหาย รวมทั้ง มีเศษโคลนเปียกและทรายตกหล่นลงบนพื้นถนน

     ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริง พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบ บ่อทรายทั้งสองบ่อตามคำร้องเรียน ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ปรากฏว่า มีการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกและทราย ทั้งตอนขาเข้าและขาออกทุกครั้งไม่ให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด และมีการใช้ผ้าใบปิดคลุมทรายที่บรรทุกเพื่อไม่ให้มีเศษโคลนเปียกและทรายตกหล่นบนพื้นถนน นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อกำหนด แนวทางการดำเนินการในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีการกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่มีเศษโคลนเปียกและทรายติดล้อรถบรรทุกออกไปจากบ่อทราย ซึ่งบางส่วนอาจมีการตกหล่นบนพื้นถนน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า และสถานีตำรวจภูธรเขาวิเศษ จะได้ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการและผู้ขับรถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำความผิด จะได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

อนึ่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว และเพื่อมิให้มีการร้องเรียน กรณีเช่นนี้อีก จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า และสถานีตำรวจภูธรเขาวิเศษ กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหากพบการกระทำความผิด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และไม่เลือกปฏิบัติ