ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจจริง กรณีธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง ไม่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารและการให้บริการสำหรับผู้พิการ คนป่วย และคนชรา เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความสะดวกในการไปติดต่อขอรับบริการกับธนาคารสาขาดังกล่าว

ผู้ร้องเรียนได้ดูข่าวทางโทรทัศน์พบว่า มีการประกาศของทางรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้พิการซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจช่วยเหลือผู้พิการ หรือคนมีปัญหาในการช่วยเหลือตนเอง แต่พบว่าธนาคารของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีบันไดสูงชันและโค้ง ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ไปขอรับบริการที่ธนาคารดังกล่าว จึงได้โทรสายด่วน 1676 ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยส่วนตรวจสอบและปฏิบัติการเร่งด่วน สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ได้รับคำร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งรับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1676 เมื่อวันอังคารที่ 29 กุมภาพันธ์ 2566 จึงได้ค้นคว้าข้อมูลของธนาคารดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ที่ตั้งอยู่ติดกับถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริเวณฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลศิริราช มีโครงสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นที่จอดรถ และชั้นที่ 2 เป็นที่สำหรับให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อกับธนาคาร มีบันไดโค้ง 2 ช่วง ลักษณะค่อนข้างสูงและชัน มีราวเหล็กสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อขอรับบริการเดินขึ้นชั้น 2

จากการประสานงานเบื้องต้นกับธนาคารดังกล่าว สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้นัดหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

หลังจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่และร่วมประชุมหารือกับธนาคารดังกล่าวแล้ว จึงได้โดยได้มีข้อเสนอและแนะนำให้ธนาคารจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน และจัดหาอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ คนป่วย และคนชรา ตามความเหมาะสมต่อไป

ต่อมา ธนาคารดังกล่าวได้ประสานและแจ้งต่อสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินว่าได้ดำเนินการจัดให้มีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งรอ และติดตั้งป้ายสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว