ผู้พิพากษาศาลฎีกา ราชอาณาจักรโมร็อกโกพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสำนักงานศาลปกครองศึกษาดูงาน ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางซาลัว มาซูส (Mrs. Saloua Mazouz) ผู้พิพากษาศาลฎีกา ราชอาณาจักรโมร็อกโก ในฐานะอาคันตุกะของศาลปกครอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศาลปกครอง นำโดยนายเจตน์ สถาวรศีลพร ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครองเดินทางเยือนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อประชุมศึกษาดูงาน โดยมี นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9
     จากนั้น คณะอาคันตุกะได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของระบบรับเรื่องร้องเรียน ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์และอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมโถงรับเรื่องร้องเรียน และพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 5 โดยมี นายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และนางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่และดูงานการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการนี้ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ราชอาณาจักรโมร็อกโก ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยงานของราชอาณาจักรโมร็อกโกซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกับผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ ผู้ไกล่เกลี่ยแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก (Médiateur du Royaume du Maroc) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ เมื่อปี ค.ศ. 2011 ได้รับการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี มีบทบาทในการเป็นองค์กรผู้ไกล่เกลี่ยประสานความขัดแย้งระหว่างผู้ร้องเรียนกับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อเสนอต่อพระมหากษัตริย์ และรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย ศาลฎีกาโมร็อกโก (La Cour de cassation) เป็นศาลสูงสุดในระบบศาลยุติธรรมของโมร็อกโก มีความแตกต่างจากระบบศาลของประเทศไทย กล่าวคือ ศาลฎีกาโมร็อกโกไม่ได้อยู่ในระบบศาลชั้นสามถัดจากศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ไม่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาคดีใหม่ แต่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการปรับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทั้งหลายในระบบศาลยุติธรรม