สส. 2 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 นางสาวปริญญาวัน ชมเสวก ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 สำนักสอบสวน 2 และเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 2 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีประชาชนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันและป้องปรามปัญหาการลักลอบเล่นการพนันและต้มเหล้าเถื่อนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จากการประชุมพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอดส่องและตรวจตรา รวมทั้งดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจในการตรวจตราของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจะเพิ่มจุดตรวจ (ตู้แดงสายตรวจ) ไว้ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำความผิดในพื้นที่ต่อไป

 

ในวันเดียวกัน นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 นางสาวปริญญาวัน ชมเสวก ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 และเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อตรวจสอบโรงเรือนเลี้ยงสุกร 2 แห่ง และโรงพักสุกร 1 แห่ง เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรทำให้น้ำเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นไม่สามารถใช้น้ำในคลองได้ จากการลงพื้นที่พบว่าฟาร์มสุกร หมู่ที่ 2 มีโรงเรือนแบบเปิดและมีบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 บ่อ ปริมาณน้ำเสียน้อย มีคันบ่อสูง ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ และไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกนอกฟาร์ม และมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และฟาร์มสุกรในพื้นที่หมู่ที่ 7 มีโรงเรือนแบบเปิดและมีบ่อบำบัดน้ำเสียจำนวน 3 บ่อ โดยผู้ประกอบกิจการได้ทำคันดินให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ระบายน้ำออกจากจากบ่อโดยวิธีการดูดจากบ่อหนึ่งไปยังอีกบ่อหนึ่ง เพื่อระบายออกสู่พื้นที่โล่งบริเวณแปลงหญ้าภายในฟาร์ม และไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกนอกฟาร์ม และฟาร์มอยู่ห่างจากชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ ผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการยื่นขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพนแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน สำหรับโรงพักสุกรในพื้นที่หมู่ที่ 2 เป็นโรงพักสุกรเพื่อส่งออก โรงเรือนมีทางระบายน้ำสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 บ่อ น้ำเสียจากบ่อมีปริมาณน้อย มีคันบ่อสูง ระบายน้ำโดยการสูบจากบ่อไปใช้ในสวนปาล์ม ไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกนอกฟาร์ม ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะประมาณ 20 เมตร และยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในบริเวณดังกล่าวใช้ระยะเวลาตรวจสอบประมาณ 2 สัปดาห์ หากทราบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำดังกล่าวแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป ต่อมาในเวลา 15.00 น. ได้มีการลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนว่าเทศบาลตำบลบ้านสวน ออกใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกรให้กับผู้ประกอบกิจการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จากการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าโรงเรือนเลี้ยงสุกรที่ถูกร้องเรียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยฟาร์มดังกล่าวได้ถูกร้องเรียนเหตุรำคาญปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ ภายหลังเทศบาลตำบลบ้านสวนได้รับเรื่องร้องเรียนได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาพร้อมแนะนำผู้ประกอบกิจการในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น ได้แก่ การปรับปรุงบ่อพักน้ำเสีย การเติมจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำ การทำความสะอาดโรงเรือนให้ถูกสุขลักษณะ และแต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าเทศบาลตำบลบ้านสวนได้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฟาร์มสุกร ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากฟาร์มสุกรดังกล่าวยังคงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการ เทศบาลตำบลบ้านสวนได้ประสานให้ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ลงพื้นที่นำเครื่องมือมาตรวจสอบกลิ่นว่าเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่าฟาร์มสุกรดังกล่าวทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด เทศบาลตำบลบ้านสวนจะออกคำแนะนำให้ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากผู้ประกอบกิจการไม่สามารถปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรหรือลดปัญหากลิ่นเหม็นให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานได้ เทศบาลตำบลบ้านสวนจะพิจารณาไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการฟาร์มสุกรต่อไป