คณะกรรมาธิการตรวจสอบข้อร้องเรียน สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

คณะกรรมาธิการตรวจสอบข้อร้องเรียน สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้ตรวจการแผ่นดิน
เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา นางมาร์ทินา ชทัมม์-ฟิบิคช์ (Mrs. Martina Stamm-Fibich) ประธานคณะกรรมาธิการตรวจสอบข้อร้องเรียน (Chairwoman of the Petitions Committee) สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundestag) กรรมาธิการตรวจสอบข้อร้องเรียน และผู้ติดตาม รวม 7 คน พร้อมด้วย ฯพณฯ ดร. แอ็นสท์ ไรเชิล (H.E. Dr. Ernst Reichel) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และคณะ เดินทางเยือนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเข้าพบหารือกับประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่าน โดยมีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการหารือดังกล่าว ณ ห้องรับรอง 1 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนภายใต้บริบทที่แตกต่างกันในด้านอำนาจหน้าที่ โครงสร้างของหน่วยงาน ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบขององค์กร ระบบการรับเรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากหรือผิดปกติ กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ฝ่ายเยอรมนีแสดงความชื่นชมผู้ตรวจการแผ่นดินไทยในการพัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อเข้าถึงประชาชน ในการนี้ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายทรงศัก สายเชื้อ) ได้แสดงความชื่นชมต่อสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชน และยืนยันในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งจะยังให้เกิดผลที่ดีแก่ทั้งสองประเทศในภาพรวม