ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

1. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ — คลิก !!!

2. ผู้สมัครสอบที่ไม่มีหนังสือรับรองเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. (เอกสารหมายเลข 1-5)

แนบท้ายประกาศหมายเลข 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ — คลิก !!!

แนบท้ายประกาศหมายเลข 2 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ — คลิก !!!

แนบท้ายประกาศหมายเลข 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีสอบสวนปฏิบัติการ — คลิก !!!

แนบท้ายประกาศหมายเลข 4 ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติการ — คลิก !!!

แนบท้ายประกาศหมายเลข 5 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ — คลิก !!!

3. ผู้สมัครสอบที่มีหนังสือรับรองเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. (เอกสารหมายเลข 6-10)

แนบท้ายประกาศหมายเลข 6 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ — คลิก !!!

แนบท้ายประกาศหมายเลข 7 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ — คลิก !!!

แนบท้ายประกาศหมายเลข 8 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ — คลิก !!!

แนบท้ายประกาศหมายเลข 9 ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติการ — คลิก !!!

แนบท้ายประกาศหมายเลข 10 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ — คลิก !!!

4. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หมายเลข 11 (ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน — คลิก !!!