ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงวิสาหกิจชุมชน ณ จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ณ วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนตำบลหนองญาติ และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรและวัฒนธรรมบ้านนาจอก เพื่อรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการของวิสาหกิจชุมชนประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะในเรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
สำหรับการลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายทรงศัก สายเชื้อ)มีภารกิจลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อร่วมกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2567 ของสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์