กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

     วันนี้ (31 พฤษภาคม 2566) ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใต้โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 50 ให้กับคณาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุพรรณบุรีกว่า 600 คนให้ได้รับทราบ โดยมี นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และมี นายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงาน และ ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กล่าวต้อนรับ คณะผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้ารับฟังการบรรยาย จากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน โดย นางอัจฉราพร พิบูลย์สมบัติ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทางดิจิทัล

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักสื่อองค์กรฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศที่จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ตลอดจนอันที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับบุคคลในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดได้รับทราบ จึงได้จัดกิจกรรม “แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินและกฎหมายทั่วไป” กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” โรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนสวนแตงวิทยา และโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา โดยมี นางสาวจิตรลดา คำสงค์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 1 และนางนวรัตน์ สถาพรนานนท์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 เป็นคณะกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาในครั้งนี้ และมีนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

     นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Moblie Unit) ออกหน่วยเผยแพร่บทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยอีกด้วย