ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามการดำเนินการตามคำวินิจฉัย และข้อเสนอแนะกรณีการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการดูแลสุนัขจรจัดในศูนย์พักพิงสุนัข ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน  พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการ
แผ่นดิน นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำผู้ตรวจการแผ่นดิน นางนวรัตน์ สถาพรนานนท์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 สำนักสอบสวน 3 และคณะเจ้าหน้าที่สอบสวน 3 ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า
การดำเนินการตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีศึกษาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับนายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ และหน่วยงานภายในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน ปี 2566เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดและให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งได้ร่วมกันถอดบทเรียนและชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สำนักสอบสวน 3 จะนำข้อมูลที่ได้ไปสรุปผลการดำเนินการเพื่อกำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงวางแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (ด้านอุทกภัย) อย่างเป็นระบบ หรือ Suphanburi Sandbox Model เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีข้อเท็จจริงในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นในอนาคตได้ต่อไป

     ต่อมาในเวลา 14.30 น. ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่ 1 ซึ่งอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำผู้ตรวจการแผ่นดิน นางนวรัตน์ สถาพรนานนท์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 สำนักสอบสวน 3 คณะเจ้าหน้าที่สอบสวนสำนักสอบสวน 3 ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังการบริหารจัดการ
สุนัขจรจัดของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมรับฟังสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น อันเกิดจากการร้องเรียนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบที่มีการกล่าวอ้างว่า หลุดไปกัดสัตว์เลี้ยงของประชาชนที่อาศัยบริเวณโดยรอบ ในการนี้ผู้แทนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ให้ข้อมูลถึงเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเริ่มดำเนินการตามข้อเสนอแนะของนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องการบริหารเตาเผาขยะติดเชื้อและขยะมูลฝอย ตามที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 แล้ว โดยเฉพาะการจัดทีมลง CSR พบประชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบโครงการกำจัดขยะของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

     จากนั้นในเวลา 15.30 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ได้รับฟังปัญหาจากกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการกำจัดขยะติดเชื้อของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

     และในเวลา 16.00 น. นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านทองพันชั่งหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
เพื่อพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการแก้ไขระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันเป็นการเยียวยาประชาชนที่เป็นพื้นที่รับนํ้าในทุก ๆ ปี ให้มีความเหมาะสมกว่าในช่วงที่ผ่านมา