ผู้ตรวจฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง ìทิศทางด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนî ภายใต้การจัดงานเสวนาเชิงวิชาการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์ วพส.15 ปี