ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสป. สตร. สทส. และ สบก. ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และทำกิจกรรมรณรงค์ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 20 หน่วยเข้าร่วม การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สร้างการจดจำถึงความแตกต่างระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กับนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกเบ็ญจมาศบ้านตาติด และวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหนองบ่อ ได้รับทราบและขยายผลไปยังบุคคลข้างเคียง

     และนอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี หยุด ก่อนทางม้าลาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในการสนับสนุนการดำเนินการการแก้ไขปัญหาเชิงระบบของผู้ตรวจการแผ่นดิน 3 ด้าน คือ ด้านการแก้ไขกฎหมาย ด้านปรับปรุงกายภาพ และด้านการสร้างเครือข่ายการรณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนักที่ดีให้มีวินัยจราจร โดยนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ความสำคัญของการบูรณาการการรณรงค์สร้างจิตสำนึกทางม้าลายปลอดภัยวินัยดี  นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับในฐานะประธานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ประสานงานหลักร่วมกับหน่วยงานภาคีต่าง ในจังหวัดอุบลราชธานี

     การจัดกิจกรรมรณรงค์ประกอบด้วยพิธีมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยบนทางม้าลาย ให้กับผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี  แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตัวแทนนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (อุบลราชธานี) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี และสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี

กิจกรรมเดินรณรงค์กิจกรรมฯ ภายในและภายนอกโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  กิจกรรมทาสี ตีเส้น บริเวณหน้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และกิจกรรมพาน้องข้ามถนน