ปัญหาถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่ได้มาตรฐาน และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ขับรถยนต์ผ่านถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งว่า ถนนสายดังกล่าวมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ผิวถนนชำรุดเสียหายมาก ไม่มีแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ไม่มีเส้นจราจรหรือมีแต่ไม่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีบางจุดที่พื้นผิวถนนชำรุดเสียหายมากจนประชาชนต้องขับรถเบี่ยงช่องจราจรเพื่อความปลอดภัย ไม่มีการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนบริเวณจุดที่ชำรุด ทั้งที่ถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรของประชาชน

หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาถนนสายดังกล่าว ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกร้องเรียน และบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ จากการแสวงหาข้อเท็จจริงและประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏว่า เดิมถนนสายดังกล่าวเป็นถนนคันคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการชลประทาน สภาพผิวทางเดิมชำรุดเสียหาย สองข้างทางของถนนมีการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ และไม่มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หน่วยงานดังกล่าวได้ส่งมอบพื้นที่เฉพาะส่วนที่เป็นถนนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกร้องเรียนดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ทั้งสองฝั่งคลอง และต่อมาได้อนุญาตให้ดำเนินโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างตลอดแนวถนน ซึ่งปัจจุบันทั้งสองโครงการดังกล่าว ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานใกล้แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาและแผนงานแล้ว เหลือเพียงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและเชื่อมบรรจบกระแสไฟฟ้าเข้ากับเสาไฟฟ้าในบางจุดที่อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการติดตั้งและจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อเข้าดำเนินการ สำหรับกรณีตามที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งสภาพปัญหาพื้นผิวถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนบริเวณจุดที่ชำรุด ไม่มีเส้นจราจร และไม่มีแสงไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืน รวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง นั้น หลังจากที่ได้รับแจ้งสภาพปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกร้องเรียนได้ดำเนินการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดยกำชับให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ติดตั้งป้ายหรือเครื่องหมายแจ้งเตือนมาตรการเพื่อความปลอดภัยและช่องทางสำหรับการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุบริเวณที่มีการก่อสร้าง ตีเส้นจราจรชั่วคราว และเปิดใช้งานเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงเวลากลางคืน รวมทั้งฉีดพ่นสเปรย์น้ำบริเวณที่มีฝุ่นละอองเป็นประจำ ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการบำรุงรักษาถนนสายที่มีการร้องเรียนให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้ทางตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นไปตาม
ความประสงค์ของผู้ร้องเรียนแล้ว

ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า ปัญหาตาม คำร้องเรียนในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนและประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้วจึงได้วินิจฉัยให้ยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการของรัฐในพื้นที่ที่มีการร้องเรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือข้อร้องเรียนในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีก ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกร้องเรียนกำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
  การควบคุมดูแลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงทาง และผู้รับจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการอำนวยความสะดวก
  และความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการติดตั้งป้ายและสัญญาณเตือน
  รวมถึงช่องทางการแจ้งเหตุในลักษณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือเข้าถึงได้โดยสะดวก
  การตีเส้นจราจรชั่วคราว และการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืน หมั่นติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน
  ของพนักงานก่อสร้างอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ ตลอดจนนำข้อคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชนผู้ใช้ทางซึ่งปรากฏ
  ผ่านช่องทางต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณากำหนดหรือทบทวนมาตรการควบคุมดูแลการก่อสร้างหรือปรับปรุง
  ทางตามอำนาจหน้าที่และภารกิจต่อไป
 2. 2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการติดตั้งและจ่ายกระแสไฟฟ้ากำชับและเร่งรัดไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการติดตั้งและเชื่อมบรรจบกระแสไฟฟ้าเข้ากับเสาไฟฟ้าส่องสว่างของโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายดังกล่าวให้ครบถ้วนและครอบคลุมถนนตลอดทั้งสายโดยเร็ว
 3. 3. หลังจากการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายดังกล่าวแล้วเสร็จ ขอให้จังหวัด หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกร้องเรียน ตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสอบสภาพและมาตรฐานของถนนเพื่อลงทะเบียนถนนสายดังกล่าวเป็นทางหลวงท้องถิ่น รวมทั้งพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกเพื่อควบคุมและจัดระเบียบการใช้ถนน ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคันคลองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชนผู้ใช้ทางต่อไป