ผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด 3 จังหวัด

​เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดนครพนม รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็น กรณีการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดนครพนม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร และสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งนี้ จะได้รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป