กิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ณ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 นายสมเกียรติ จอมทรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ นางสาวดารารัตน์ โพธิ์อุไร ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่สำนักบริหารกลาง เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ณ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการสืบสานพระราชปณิธานเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูครั้งนี้มีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใย และสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ และองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแลในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นอยู่ที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรสืบไป อาทิ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้จัดถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ออกหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจและช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการแก่พี่น้องประชาชนกว่า 500 คน บริการรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ซึ่งมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนจำนวน 4 ราย รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน และหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร จำนวน 55 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ให้เป็นประชาชนที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

สำนักงานอัยการสูงสุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมาย

มูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการด้านต่าง ๆ

โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสนับสนุนทุนการศึกษา

มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชน

และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกล