กรณี หน่วยงานของรัฐในพื้นที่เขตพญาไท ปล่อยให้มีรถยนต์กีดขวางการจราจร บริเวณถนนข้างทางพิเศษศรีรัช ใกล้ลานกีฬาชุมชนวัดมะกอก ส่วนหน้าซอยพหลโยธิน 1 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

     ผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แจ้งว่าบริเวณถนนข้างทางพิเศษ ศรีรัช บริเวณใกล้ลานกีฬาชุมชนวัดมะกอก ส่วนหน้า ซอยพหลโยธิน 1 แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร มีรถยนต์จอดข้างทางกีดขวางการจราจรเป็นประจำ ส่งผลให้รถยนต์ไม่สามารถขับ สวนทางกันได้ ทั้งนี้ บริเวณดังกล่าวเคยมีป้ายห้ามจอดตั้งอยู่ แต่ปัจจุบันป้ายดังกล่าวหายไปแล้ว และมีรถยนต์ บางคันจอดทิ้งไว้หลายปี ส่งผลให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายทรงศัก สายเชื้อ) ได้เห็นชอบให้รับเรื่องร้องเรียนและไว้พิจารณา และได้ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง บริเวณถนนข้างทางพิเศษศรีรัช ใกล้ลานกีฬาชุมชนวัดมะกอก ส่วนหน้าซอยพหลโยธิน 1 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และได้ประสานไปยังหัวหน้าเทศกิจ สำนักงานเขตพญาไท และผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลพญาไท เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่กับรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจร  สำนักงานเขตพญาไท จึงได้ออกหนังสืแจ้งให้ผู้ที่ครอบครองรถยนต์เคลื่อนย้ายซากรถที่จอดทิ้งไว้ ออกจากที่สาธารณะบริเวณดังกล่าว ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ภายใน 15 วัน หากครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ครอบครองรถยนต์ไม่ดำเนินการย้ายซากรถ สำนักงานเขตพญาไทจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และสถานีตำรวจ นครบาลพญาไท ได้ดำเนินการใช้เครื่องมือบังคับล้อกับรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจร ตลอดจนออกใบสั่งจราจรแก่รถยนต์ดังกล่าว ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายและป้องกันไม่ให้ผู้ช้รถยนต์ นำรถยนต์มาจอดในบริเวณดังกล่าวอีก

     ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่า ปัจจุบันได้มีการเคลื่อนย้ายรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ตามที่สำนักงานเขตพญาไทได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ครอบครองย้ายซากรถยนต์ ที่จอดทิ้งไว้ออกจากถนนสาธารณะ ภายใน 15 วัน รวมทั้งสถานีตำรวจนครบาลพญาไทได้ดำเนินการใช้เครื่องมือบังคับล้อและออกใบสั่งจราจรกับรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรในบริเวณดังกล่าวแล้ว

     อนึ่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานกับผู้ร้องเรียน พบว่าบริเวณดังกล่าวข้างต้น   เคยมีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถยนต์ติดตั้งอยู่ ปัจจุบันถูกรื้อถอนออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ร้องเรียน มีความประสงค์ขอให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบครอบครองพื้นที่ดังกล่าว นำเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถยนต์มาติดตั้งไว้ดังเดิม ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้ใช้รถยนต์ นำรถยนต์มาจอดกีดขวางในบริเวณดังกล่าวต่อไป สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานไปยังผู้ร้องเรียน เพื่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไข ความเดือดร้อน ซึ่งผู้ร้องเรียนได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิและได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขอบคุณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม