การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสิงห์บุรี ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ดับทันที (ไฟตก) ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อน

ชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ได้รับความเดือนร้อนจากกรณีปัญหาไฟฟ้าตก ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย สาเหตุเนื่องจากมีชาวบ้านบางส่วนเจาะบ่อน้ำบาดาลและนำตัวปั๊มซับเมอร์สมาใช้ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก จึงเกิดปัญหาดังกล่าว  โดยได้มีการแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออินทร์บุรีทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด จึงได้มาร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง โดยมีหนังสือไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออินทร์บุรี ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออินทร์บุรี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกบริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้

1) ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 22 kV ขนาด 30 kVA จำนวน 1 เครื่อง เพิ่มระบบจำหน่าย เพื่อแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการจ่ายไฟ

2) ตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำให้มีระยะทางสั้นลง เพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกจากสาเหตุความยาวระบบจำหน่ายแรงต่ำไกล และตรวจขันจุดต่อสายไฟฟ้าให้แน่น

3) วัดค่าแรงดันไฟฟ้าปลายสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ และวัดค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายหลังจากการดำเนินการแก้ไข พบว่าค่าที่วัดได้อยู่ในมาตรฐานการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ต่อมา  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้สอบถามไปยังประชาชนผู้ใช้ไฟในพื้นที่ พบว่าประชาชนผู้ใช้ไฟไม่ได้รับปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกอีก ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออินทร์บุรีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยการติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มระบบจำหน่ายเพื่อแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการจ่ายไฟ พร้อมทั้งได้ดำเนินการตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำให้มีระยะทางสั้นลง เพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกจากสาเหตุความยาวระบบจำหน่ายแรงต่ำไกล และจากการแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก และประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นด้วยดีแล้ว