กิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดสมุทรสาคร

วันนี้ (4 สิงหาคม 2566) สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหมายที่จะสร้างเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในด้านการเผยแพร่ และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้รับทราบ ตลอดจนการให้คำแนะนำประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรม

และการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษหัวข้อ ‘’ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน’’ และในระหว่างการบรรยายได้มีการแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาทุกข์ร้อนกับเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยมีนางสาวพระประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร่วมให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำกับผู้ที่สอบถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การจัดกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน และการสนับสนุนการทำงานร่วมกันกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงการแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายโดยนางสาวณพิชญา ขานสระน้อย ผู้อำนวยการส่วนสร้างและพัฒนาเครือข่าย สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นายสมเกียรติ จอมทรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวสรัลธร มัณฑยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และนายตรีเพชร จินต์นุพงศ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยมีนายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักเครือข่ายและการส่วนร่วม สำนักสอบสวน 1 สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว