ผู้ตรวจฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอภิปรายหัวข้อวิชา “การบูรณาการความร่วมมือขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ในการต่อต้านการทุจริต”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรอภิปรายหัวข้อวิชา “การบูรณาการความร่วมมือขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในการต่อต้านการทุจริต” ร่วมกับประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 14