กิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : นิติธรรม…นำสังคม” ณ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : นิติธรรม…นำสังคม” จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน ณ ห้องนิวพอร์ท เอ ชั้น 2 โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี จัดโดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการเสวนาโดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีนายบุญมา ศรีหมาด นักจัดรายการวิทยุจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการเสวนา โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี สื่อมวลชนท้องถิ่น นักจัดรายการวิทยุ และผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด รวมกว่า 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน กระบวนการขั้นตอนการทำงาน สิทธิในการร้องเรียน ประโยชน์และสิ่งที่ประชาชนจะได้รับ พร้อมเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อีกทั้งสื่อมวลชนยังสามารถนำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวของผู้ตรวจการแผ่นดินได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ตลอดจนมีส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

จากนั้นในช่วงบ่าย คณะทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสังคม (OSR) สร้างบ้านหอย ปล่อยพันธุ์ปู สู่คุ้งกระเบน ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอท่าใหม่ นางสาวชเนตตี วงค์แก้ว รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสื่อมวลชน ร่วมกันสร้างบ้านหอย “อีแปะ” พร้อมปล่อยพันธุ์ปูลงสู่ทะเล เพื่อรักษาปริมาณสัตว์น้ำวัยอ่อนให้คงความสมดุลต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นของอ่าวคุ้งกระเบนให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์ต่อไป