การประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย (AOA) ครั้งที่ 17 (the 17th AOA General Assembly) ณ กรุงคาซัน สาธารณรัฐตาตาร์สตาน สหพันธรัฐรัสเซีย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 18.30-22.00 น. ณ ห้องประชุม 901 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางนลินพรรณ ไวสืบข่าว ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย (Asian Ombudsman Association: AOA) ครั้งที่ 17 โดยมีหน่วยงานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สตาน สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid meeting) ทั้งรูปแบบการประชุม ณ สถานที่จัดงาน และด้วยวิธีการออนไลน์ผ่านระบบ VINTEO การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมใหญ่สามัญ AOA ครั้งแรกภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญ AOA ครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 16) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐทูร์เคีย โดยการประชุมครั้งนี้ Mr. Ejaz Ahmad Qureshi ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในฐานะประธานสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารับรองและมีมติในเรื่องสำคัญต่าง ๆ รวมถึงรับทราบผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงเวลา ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2562-2566 เช่น การรับรองการตรวจสอบสถานะทางการบัญชีของ AOA ปี 2562-2565 การปรับปรุงศูนย์ข้อมูล ณ สำนักงานเลขาธิการ AOA การปรับปรุงข้อมูลดัชนีรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Profile Directory) ของสมาชิกและอดีตสมาชิก AOA การสมัครเพื่อรับทราบข่าวสารของจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการตามปฏิทินกิจกรรม AOA ปี 2565-2566 สถานะการชำระเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี ประจำปี 2562-2565 และการพิจารณาการสมัครสมาชิก AOA ของ 1. หน่วยงาน Office of the Ulsan Metropolitan Government Civic Ombudsman Committee แห่งสาธารณรัฐเกาหลี 2. หน่วยงาน Commissioner for Human Rights แห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน 3. หน่วยงาน Seoul Metropolitan Citizens’ Ombudsman Commission แห่งสาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของการประชุมเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย (AOA Board of Directors) ชุดใหม่ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เพื่อทดแทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญ AOA ในครั้งนี้ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า 1) Mr. Ejaz Ahmad Qureshi ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน 2) Ms. Sabina Aliyeva กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธาน 3) Ms. Winnie Wai-yin CHIU ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ 4) Dr. Zabihullah Khodaeian รองประธานองค์กรตรวจสอบแห่งชาติ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก 5) Mr. Fu Kui รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน 6) Mr. Seref MALKOC ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐทูร์เคีย 7) Mr.SUGAWARA Nozomu อธิบดีหน่วยงาน AEB ประเทศญี่ปุ่น 8) Mr. Tae Kyu KIM รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และ 9) Ms. Saburskava Sariva Kharisovna กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สตาน ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร ในการนี้ การประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชียในครั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินไทยได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ AOA ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ AOA มีความเป็นมืออาชีพและความเป็นสากล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินที่มี ความเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีกด้วย