ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการประกอบกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกุเลาทองแม่แป้นตากใบและกลุ่มบางนราบาติก

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 จังหวัดนราธิวาส นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการประกอบกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกุเลาทองแม่แป้นตากใบและกลุ่มบางนราบาติก ร่วมกับนายโดม ถนอมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส และคณะ โดยได้มีการรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในเรื่องการส่งเสริมวิสาหกิจ และเศรษฐกิจชุมชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป