กิจกรรมการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ ศิลปชีพ เป็นส่วนหนึ่งของงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2566 จัดโดยจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 จังหวัดนราธิวาส นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวคมขวัญกาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ ศิลปชีพ เป็นส่วนหนึ่งของงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2566 จัดโดยจังหวัดนราธิวาส เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมโครงการศิลปาชีพและผลิตภัณฑ์กระจูดของจังหวัดนราธิวาส และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศของการประกวดจะได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปชีพจำนวน ๗ ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซองกระจูด ผลิตภัณฑ์กล่องใบลาน ผลิตภัณฑ์ตูมูปาหนัน ผลิตภัณฑ์เสื่อปาหนัน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอนราธิวาส ผลิตภัณฑ์กระเป๋าย่านลิเภา ผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลอง และการแข่งขันสานเสื่อกระจูด