ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการเลือกตั้งให้กำรงตำแหน่งกรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชีย

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

แห่งราชอาณาจักรไทย

ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารระดับภูมิภาคเอเชีย (Asian Regional Director)

ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI) สมัยที่ 2