กิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดสตูล

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2566) สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดสตูล กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหมายที่จะสร้างเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในด้านการเผยแพร่ และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้รับทราบ ตลอดจนการให้คำแนะนำประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวเปิดกิจกรรม  โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรม และการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษหัวข้อ ‘’ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน’’ และในระหว่างการบรรยายได้มีการแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาทุกข์ร้อนกับเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยมีนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3  และเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร่วมให้คำปรึกษา  และให้คำแนะนำกับผู้ที่สอบถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน และการสนับสนุนการทำงานร่วมกันกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงการแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายโดยนางสาวณพิชญา ขานสระน้อย ผู้อำนายการส่วนสร้างและพัฒนาเครือข่าย สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นายสมเกียรติ จอมทรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวสรัลธร มัณฑยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และนายตรีเพชร จินต์นุพงศ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยมีนายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ปลัดจังหวัดสตูล นายนภดล จีนลิบ จ่าจังหวัดสตูล และนายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่สำนักเครือข่ายและการส่วนร่วม สำนักสอบสวน 3 สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว