สส. 2 ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางนุจรีย์ ศรีภูธร ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 สำนักสอบสวน 2 และคณะ ประชุมหารือร่วมกับนายอำเภอบ้านไผ่ ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ และองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (อ.ต.ร.) มาตรฐานสากล (ผู้ร้องเรียน) กรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่นำที่ดิน น.ส.ล. บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปให้เอกชนเช่าโดยมิชอบ ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างรอบด้าน หลังจากนั้นคณะผู้เข้าร่วมประชุมจึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่จริง ทั้งนี้ สำนักสอบสวน 2 จะนำข้อมูลที่ได้รับฟังไปประกอบการพิจารณาต่อไป