สผผ. รับเรื่องร้องเรียนกรณีการลงมติของที่ประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เรื่องการให้ความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 41 ว่าญัตติในการประชุมไม่สามารถเสนอญัตติซ้ำได้ถ้าญัตตินั้นได้ตกไปแล้ว ซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 . ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และคณะ ร่วมรับเรื่องร้องเรียนจากรองศาตราจารย์พรชัย เทพปัญญา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ชเลธร เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการลงมติของที่ประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เรื่องการให้ความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.. 2563 ข้อ 41 ว่าญัตติในการประชุมไม่สามารถเสนอญัตติซ้ำได้ถ้าญัตตินั้นได้ตกไปแล้ว ซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คุ้มครองไว้