ผู้ตรวจฯ ร่วมงานสัมมนา “บทบาท หน้าที่ ภารกิจ วุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อประชาชนอย่างไร ?”

     วันนี้ (28 มกราคม 2566) ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง บทบาท หน้าที่ ภารกิจ วุฒิสภา และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพื่อประชาชนอย่างไร? ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่ามีประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างไร และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของวุฒิสภา องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

     ในการจัดสัมมนาดังกล่าว นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้ให้เกียรติอภิปรายร่วมกับประธานและกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง 5 องค์กรในหัวข้อบทบาท หน้าที่ ภารกิจเพื่อประชาชนขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

     นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้จัดแสดงบูธนิทรรศการ พร้อมนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกหน่วยให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา และประชาชนที่สนใจได้รับทราบ