ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice) ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจเอก จิระวุฒิ ตัณฑศรี ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่สส.1 เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice) ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายองค์กรภาครัฐ และภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่มาให้บริการเพื่อรับคำปรึกษาข้อกฎหมายจากเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักตรวจสอบเรื่องร้อง ในการจัดงานครั้งนี้ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ และร่วมจัดกิจกรรม โดยมี นางสาวมุกรินทร์ อินฉ่ำ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเจ้าหน้าที่สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ประสานงานและร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว