สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมบรูณาการร่วมมือกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย STRONG และหอกระจายข่าว

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 จังหวัดหนองคาย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 และเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 3 และสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย และเครือข่ายอื่น ๆ ณ หอประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช) เครือข่ายวิทยุชุมชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เครือข่ายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ เครือข่ายเฝ้าระวังสำนักงาน ป.ป.ช. WE STONG เครือข่ายผู้ประกาศข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 90 คน ด้วยการปูพื้นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และการดำเนินงานตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายเพื่อสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ และรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง Online Onair และ Onground ที่ตรงต่อความต้องการของเครือข่ายแต่ละประเภทเพื่อการนำไปใช้สำหรับการเผยแพร่บทบาท หน้าที่และอำนาจ ภารกิจ ผลการดำเนิน และช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

และวันดังกล่าวนอกจากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ยังเน้นให้เครือข่ายได้เข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในเชิงลึก เพื่อให้เครือข่ายได้เห็นภาพกระบวนการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ต้นจนจบจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เพื่อให้เครือข่ายเกิดทัศนคติที่ดีพร้อมที่จะสนับสนุนในกิจกรรมของผู้ตรวจการแผ่นดินและเป็นกระบอกเสียงในการกระจายความรู้ รวมถึงประโยชน์ในการมีผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นที่พึ่งเพื่อขอรับความเป็นธรรมไปยังทุกชุมชน โดยนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 ได้หยิบยกกรณีตัวอย่างผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน กรณีต่าง ๆ รวมถึงกรณีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสำเร็จรูปหมู่บ้านนาเมย ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่สำนักสอบสวน 3 ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน