“น้ำประปามีกลิ่นเหม็นและมีสีดำ สายด่วน 1676 ช่วยคุณได้”

เรื่องนี้ เกิดในพื้นที่แถว รังสิต จังหวัดปทุมธานี  ประชาชนในพื้นที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ทางสายด่วน 1676 ขอให้เร่งประสานการแก้ไขปัญหาน้ำประปาให้มีคุณภาพเพื่อใช้สำหรับอุปโภคได้ในพื้นที่ ทำให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน

ผู้ร้องเรียนพักและอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง  ในซอยรังสิต-นครนายก 54 ผู้ร้องเรียนพบเห็นปัญหาน้ำประปามีสีและกลิ่นเปลี่ยนไป ซึ่งอยู่ในระหว่างตรวจสอบปัญหาทั้งนี้ น้ำประปาเริ่มมีสีดำและมีกลิ่นเน่าเหม็น ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก แต่ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหน่วยงานใดมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้

ผู้ร้องเรียนจึงได้ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1676 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ประสานไปยังหน่วยงานของที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้โดยเร่งด่วน         

เนื่องจากเรื่องร้องเรียนลักษณะนี้ เป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประสานขอความร่วมมือไปยังการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) แจ้งขอให้เร่งรัดตรวจสอบ ซึ่งได้ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำประปาขุ่นเหลืองและไม่สะอาดว่ เหตุเกิดจากมีเศษตะกอนอุดตันท่อส่งน้ำ ประกอบกับท่อน้ำมีขนาดเล็กเพียง 800 มิลลิเมตร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหานำเอาเศษตะกอนที่อุดตันออกและเปลี่ยนท่อน้ำให้มีขนาด 1,200 มิลลิเมตร

ในช่วงบ่ายของวันเดดียวกัน การประปาได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาและจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและกองช่างลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วนต่อไป ให้แล้วเสร็จภายในช่วงเย็น

วันรุ่งขึ้น  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ว่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาให้มีคุณภาพเรียบร้อยแล้ว และในส่วนพื้นที่อื่น ๆ ด้วย ทั้งเปลี่ยนท่อน้ำให้มีมาตรฐานซี่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหา

ต่อมา ผู้ร้องเรียนได้โทรศัพท์มาแจ้งที่สายด่วน 1676 กล่าวขอบคุณผู้ตรวจการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้ปก้ไขปัญหา และดูแลทุกข์สุขของประชาชน ได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งยังติดตามและแจ้งผลจนปัญหาได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเพียง 6 ชั่วโมง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ช่วยเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว จึงขอเป็นตัวแทนชาวรังสิตขอขอบคุณ    ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จะเห็นได้ว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินคือการนำหลักปรัชญาการทำงานแบบ “กัลยาณมิตร” โดยจะนำความทุกข์ร้อนที่ประชาชนได้รับเป็นที่ตั้ง “ทุกข์ของเขาเท่ากับทุกข์ของพวกเรา” พร้อมทั้งแจ้งข้อขัดข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา ให้บริการภาครัฐมีมาตรฐานต่อไป  และเพื่อให้ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ลดน้อยลง

ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้นำข้อร้องเรียนและปัญหาของประชาชนมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป