กรณี อาคารศาลฎีกาไม่มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนทางเท้าต่างระดับให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนได้รับอุบัติเหตุ

     ผู้ร้องเรียนได้ไปติดต่อราชการที่ศาลฎีกา และเนื่องจากใกล้เวลาเลิกงานผู้ร้องเรียนจึงเร่งรีบโดยไม่ทันระวัง ประกอบกับบริเวณอาคารไม่มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังทางเท้าต่างระดับ จึงเป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนสะดุดทางเท้าต่างระดับได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนและใบหน้า

     ผู้ร้องเรียนจึงได้ไปรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม รวมทั้งได้ร้องเรียนไปยังสำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อขอให้มีการกำหนดมาตรการให้กับประชาชนผู้มาติดต่อได้ใช้ความระมัดระวัง และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

     ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้างต้นแล้วเห็นว่า กรณีร้องเรียนว่าบริเวณอาคารศาลฎีกาไม่มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนทางเท้าต่างระดับให้กับประชาชนผู้มาติดต่อ เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนได้รับอุบัติเหตุนั้น

     หลังจากได้ประสานกับศาลฎีกาในกรณีดังกล่าว ศาลฎีกาได้ดำเนินการจัดทำสัญลักษณ์แจ้งเตือน ทางเท้าต่างระดับบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และจัดส่งแบบคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กับผู้ร้องเรียน เพื่อดำเนินการยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

     ดังนั้น ปัญหาในเรื่องร้องเรียนนี้จึงเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอย่างเหมาะสมแล้ว  ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้ โดยให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนและสำนักอำนวยการประจำศาลฎีกาทราบต่อไป