ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงวิสาหกิจชุมชน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

    เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางนวพร จันทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และคณะ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์บ้านโพธิ์ และวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดแดดเดียว น้าสมหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา และความต้องการและจัดทำข้อเสนอแนะในเรื่อง การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน