ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์อิสสรีย์  หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจเอก จิระวุฒิ ตัณฑศรี ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 นางนวพร จันทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 1 และสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ เข้าศึกษาดูงาน หารือแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งการดำเนินการที่มีความเชื่อมโยงกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงฯ เช่น โครงการเน็ตประชารัฐ, Smart City Thailand, Smart School Bus Platform, 

การดำเนินการตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.. 2566, ร่างแผน แม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, แนวทางสนับสนุนด้านความปลอดภัยของข้อมูลประชาชน, ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย, การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการให้บริการของไปรษณีย์ไทย เป็นต้น ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม