กิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดนครราชสีมา

     วันนี้ (7 มิถุนายน 2566) สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหมายที่จะสร้างเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในด้านการเผยแพร่ และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้รับทราบ ตลอดจนการให้คำแนะนำประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวเปิดกิจกรรม  โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรม และการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษหัวข้อ ‘’ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน’’ และในระหว่างการบรรยายได้มีการแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาทุกข์ร้อนกับเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยมีนางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร่วมให้คำปรึกษา  และให้คำแนะนำกับผู้ที่สอบถามในประเด็นต่าง  ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การจัดกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน และการสนับสนุนการทำงานร่วมกันกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงการแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายโดยนางสาวกิตติยา โสภณโภไคย สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมนายณัฎชูนาท พิบูลย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวสรัลธร มัณฑยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และนายตรีเพชร จินต์นุพงศ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโดยมีนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่สำนักเครือข่ายและการส่วนร่วม สำนักสอบสวน 1 สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว