สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีมอบรางวัล “Ombudsman Awards 2022” และ “Young Ombudsman Awards”

     วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ จัดพิธีมอบรางวัลถ้วยและโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในงานประกาศผลรางวัล “Ombudsman Awards 2022” และ “Young Ombudsman Awards” มอบรางวัลหน่วยงานภาครัฐที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งเชิงแนวคิด กระบวนการสิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจทั้งในด้านบริการสาธารณะ และการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ผลรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรมประมง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยมหิดล

     การจัดโครงการรางวัล Ombudsman Awards 2022 สืบเนื่องจากการตระหนักถึงความสำคัญที่ภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัว และเตรียมการรองรับให้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อส่งมอบบริการสาธารณะ และการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร จะทำให้การขับเคลื่อนงานตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการยอมรับ เกิดความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนผู้ใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงสนับสนุนให้เยาวชนและสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวด กว่า 230 ผลงาน  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ที่ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้แก่

     1. รางวัลชนะเลิศ Ombudsman Awards 2022

          1.1 สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award)   
              หน่วยงาน : คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
              ผลงาน : Rama Telecare เป็นผลงานนวัตกรรมการบริการสุขภาพทางไกลที่สร้างและพัฒนาเพื่อติดตามอาการผู้ป่วยที่ติดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู หรือให้ยา ตรวจการนอนหลับ ฝึกพูดออนไลน์ และผู้ป่วยสมองเสื่อม รวมถึงระบบการจัดส่งยาและยาเย็น เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว ลดความแออัด และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล

          1.2 สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)
              หน่วยงาน : กรมประมง
              ผลงาน : โครงการระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) เป็นผลงานนวัตกรรมการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการอาชีพประมงทะเลจากการถูกเอาเปรียบของช่องว่างทางกฎหมาย ลดปัญหาแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก คุ้มครองสิทธิแรงงานและการค้ามนุษย์เพิ่มการแข่งขันทางเศรษฐกิจในการส่งออกสินค้าอาหารทะเล

     2. รางวัลชนะเลิศ Young Ombudsman Awards

          2.1 ผลงานประเภทโครงงานด้านการแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
              ผลงาน : “แนวทางการลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวภาคประมงทะเล จังหวัดสมุทรสาคร” โดยทีม Justice for Fisherman Labour  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นโครงงานที่มุ่งศึกษาและแสวงหาแนวทางการลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวภาคประมงทะเล และอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานภาคประมง รวมถึงผู้ประกอบการประมงในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการศึกษาอ้างอิงถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกิดขึ้นจริงไปสู่การวิเคราะห์ผล เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในมิติที่หลากหลาย ตลอดจนมีข้อเสนอหรือแนวทางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมอีกทางหนึ่ง

          2.2 ผลงานประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน

              ผลงาน : “ฉันจะแจ้ง : ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อรับคำร้องเรียน พร้อมด้วยระบบคัดกรองความเกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” โดยทีม  ฉันจะแจ้ง  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นระบบคัดกรองความเกี่ยวข้องในหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้เข้าถึงการขอใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย , การรับคำร้องเรียนที่ละเอียด ตรงจุดและน่าเชื่อถือ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีคัดกรองเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งานของประชาชนทั่วประเทศ โดยสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มเดิมของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยตรง

     นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล Ombudsman Award (รางวัลพิเศษ) ระดับกระทรวงที่มีหน่วยงานภายใต้สังกัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกสูงสุด 3 ลำดับ (รางวัลระดับทองเงิน ทองแดง) เพื่อเป็นการเชิดชูทั้งด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการคิดริเริ่มนวัตกรรมทั้งเชิงกระบวนการ เชิงแนวคิด สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรางวัลระดับทอง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย, รางวัลระดับเงิน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข และรางวัลระดับทองแดง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     ทั้งนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการจากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก  ทัณฑสถานหญิงกลาง  และกรมราชทัณฑ์ รวมถึงการสัมมนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เพื่อการพัฒนาระบบงานยุติธรรมในระดับชาติ และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย หัวข้อ “บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่ออำนวยความเป็นธรรมในสังคม” โดยนายทรงศัก สายเชื้อ  ผู้ตรวจการแผ่นดิน   หัวข้อ “ความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People – Centered Justice)” โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม” โดยดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีสำนักงานอัยการสูงสุด และหัวข้อ “ทิศทางและประเด็นการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา การสาธารณสุข และการพัฒนาในภาพรวมของประเทศไทย” โดย ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย