กิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหมายที่จะสร้างเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในด้านการเผยแพร่ และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้รับทราบ ตลอดจนการให้คำแนะนำประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดกิจกรรม และการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน” พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษหัวข้อ “สรุปเรื่องร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย” โดยมีรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ในระหว่างการบรรยายพิเศษในข้างต้นได้มีการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาทุกข์ร้อนกับเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยมีนางสาวปิยพร กิตติเวช ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 3 สำนักสอบสวน 3 และเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร่วมให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำกับผู้ที่ปรึกษาในประเด็นต่าง ๆ นอกจากนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน และการสนับสนุนการทำงานร่วมกันกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงการแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายโดยนางสาวกิตติยา โสภณโภไคย ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นายสมเกียรติ จอมทรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ นายตรีเพชร จินต์นุพงศ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ และนางสาวพลอยไพลิน สารสิน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ โดยมีนางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางศรีสุดา รักษ์เผ่า เลขานุการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สำนักเครือข่ายและการส่วนร่วม สำนักสอบสวน 3 สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว